top of page

Lag och Förordning

Sotning är en brandförebyggande åtgärd som kommunen enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor ansvarar för. Varje fastighetsägare eller innehavare av ett sotningspliktigt objekt är skyldig att låta sota sin anläggning, på frister som fastslagits av kommunen. 
Lagen öppnar även upp för att fastighetsägare kan rengöra (sota) sin egen anläggning. 

MSB, Myndigheten för samhä
llsskydd och beredskap har antagit föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

 
 
Lag om skydd mot olyckor - SFS 2003:778
 
Förordning om skydd mot olyckor - SFS 2003:789
 
Föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll - MSBFS 2014:6
 
Frister för brandskyddskontroll och sotning - Båstads kommun KS1542/14-100

https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/ovk---bfs-201116/
bottom of page